Reklamacje i gwarancja

  • Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.
  • Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
  • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym
    Regulaminie adres Sprzedawcy.
  • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  • Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu
  • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego;
  • Premium Stal rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.