Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Sprzedawca – Premium Stal prowadzony przez Kazimiera Ciopała z siedzibą w Dobczyce przy ul. Stroma 19, kod pocztowy 32-410, NIP 6811403172, REGON 387973292
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.premiumstal.com
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Produkt – dostępne w Sklepie konstrukcje, elementy i wyroby metalowe, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
 11. Dni Robocze- to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Stroma 19, 32-410, Dobczyce
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@premiumstal.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48792794900
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

§ 4

Informacje ogólne

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Cena sprzedaży nie obejmuje kotwiczenia towaru do podłoża. Usługa kotwiczenia towaru jest dodatkowo płatna i może nastąpić jedynie do odpowiednio przygotowanego przez Klienta podłoża.
 3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 4. Koszt dostawy i montażu jest zależny od województwa tj:
  • małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie +150zł
  • opolskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie +200zł
  • pozostałe województwa +250 zł
 5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają pełną gwarancję producenta.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania Zamówień:
  • przez stronę internetową Sklepu www.premiumstal.com- dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza wraz z narzędziami konfiguracyjnymi oraz wyborem sposobu płatności.
  • przez telefon pod numerami wskazanymi w § 3 pkt 3
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@premiumstal.com
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Wykonania, złożonej przez Klienta.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia tj Imienia i nazwiska, adresu dostawy/montażu, numeru telefonu oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia.

§ 6

Oferowane metody płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
   obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności gotówką, przy zamówieniach przekraczających wartość 5000 zł lub zamówieniach niestandardowych wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Klient obowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty u kierowcy przy montażu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność gotówką przy odbiorze
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatność kartą płatniczą

§ 7

Realizacja zamówień

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej
 3. Czas realizacji zamówienia zależy od ilości zamówień które firma Premium Stal posiada na moment składania zamówienia przez klienta. I może on wynosić od 14 do 45 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z każdym klientem. Kupujący będzie poinformowany telefonicznie o terminie oraz godzinach dostawy i montażu. Jeżeli proponowany przez Sprzedawcę termin dostawy i montażu nie zostanie zaakceptowany przez Klienta czas realizacji może wydłużyć się o kolejne 30 dni roboczych.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje po montażu.
 5. Do obowiązku kupującego należy przygotowanie podłoża we własnym zakresie

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym premiumstal.com bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy cena zapłacona za Towar wraz z kosztami transportu poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
   został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
   według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
   swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.
 2. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym
  Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego;
 8. Premium Stal rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.