Pravidlá Online Obchodu

§ 1

Predbežné ustanovenia

Tieto pravidlá sú určené Spotrebiteľom a stanovujú zásady a postup pri uzatváraní Zmluvy o predaji na diaľku so Spotrebiteľom v Obchode.

§ 2

Definície

 1. Pravidlá: tieto pravidlá Obchodu.
 2. Predávajúci: Brzączowice 1, 32-410 Brzączowice, NIP 6811403172, REGON 387973292.
 3. Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim zmluvu v rámci Obchodu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. Zákazník: akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu.
 5. Podnikateľ s právami spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti.
 6. Obchod: internetový Obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.premiumstal.com.
 7. Objednávka: Vyhlásenie Zákazníka o zámere, ktoré je uvedené v Objednávkovom formulári a ktorého cieľom je priamo uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu o predaji Výrobku (Výrobkov).
 8. Objednávkový formulár: interaktívny formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje podať Objednávku, najmä pridaním Výrobkov do Košíka a určením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
 9. Produkt: konštrukcie, prvky a kovové Výrobky dostupné v Obchode, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 10. Zmluva: zmluva o poskytovaní elektronických služieb Poskytovateľom služieb Zákazníkovi.
 11. Pracovné dni: dni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

§ 3

Kontakt s Obchodom

 1. Adresa Predávajúceho: Brzączowice 1 19, 32-410 Brzączowice
 2. E-mailová adresa Predávajúceho: biuro@premiumstal.com
 3. Telefónne číslo Predávajúceho: +48792794900
 4. Zákazník môže komunikovať s Predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.
 5. Zákazník môže s Predávajúcim komunikovať telefonicky od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 16:00.

§ 4

Všeobecné informácie

 1. Ceny uvedené v Obchode sú v poľských zlotých a sú to ceny brutto (vrátane DPH).
 2. Predajná cena nezahŕňa ukotvenie tovaru k zemi. Ukotvenie tovaru do zeme je dodatočne spoplatnené a môže sa uskutočniť len na zemi pripravenej Zákazníkom.
 3. Konečná suma, ktorú má Zákazník zaplatiť, sa skladá z ceny za Výrobok a nákladov na doručenie, o ktorých bude Zákazník informovaný na webovej stránke Obchodu pri zadávaní Objednávky.
 4. Náklady na dodanie a inštaláciu závisia od vojvodstva, t. j:
  • małopolské, śląské, świętokrzyské, podkarpatské vojvodstvá: + 150 zł
  • opolské, lubelské, lodžské a mazovské vojvodstvo: + 200 zł
  • ostatné vojvodstvá: + 250 zł
 5. Všetok tovar v internetovom Obchode je úplne nový a má plnú záruku Výrobcu.

§ 5

Pravidlá zadávania Objednávky

 1. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby zadávania Objednávok:
  • Na webovej stránke Obchodu www.premiumstal.com: 24 hodín denne, 7 dní v týždni; Objednávka sa zadáva vyplnením formulára s konfiguračnými nástrojmi a výberom spôsobu platby.
  • Telefonicky: na číslach uvedených v § 3.3
  • E-mailom: biuro@premiumstal.com
 2. Prijatie Objednávky je potvrdené odoslaním e-mailu Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch Zákazníka. Potvrdenie prijatia Objednávky je rovnocenné s prijatím návrhu na uzavretie Zmluvy o plnení zo strany Predávajúceho, ktorý podal Zákazník.
 3. Súčasťou Objednávkového postupu je poskytnutie osobných údajov Zákazníka uvedených v Objednávkovom formulári, t. j. meno a priezvisko, adresa dodania/inštalácie, telefónne číslo, a vyjadrenie súhlasu Zákazníka so spracovaním osobných údajov poskytnutých počas Objednávkového procesu zaškrtnutím príslušného políčka.

§ 6

Ponúkané spôsoby platby

 1. Ak si Zákazník vyberie:
  • platba prevodom, elektronická platba alebo platba platobnou kartou – Zákazník je povinný vykonať platbu do 3 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, inak bude Objednávka zrušená,
  • pri Objednávkach nad hodnotu 5 000 PLN alebo pri neštandardných Objednávkach sa vyžaduje zálohová platba vo výške 50 % hodnoty Objednávky do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, inak sa Objednávka zruší. Zvyšnú sumu je Zákazník povinný uhradiť vodičovi počas inštalácie.
 2. Zákazník môže použiť tieto spôsoby platby:
  • Platba v hotovosti na dobierku
  • Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho
  • Platba kreditnou kartou

§ 7

Spracovanie Objednávok

 1. Tovar objednaný prostredníctvom internetového Obchodu sa dodáva v Poľskej republike a do vybraných krajín Európskej únie.
 2. Dodanie Výrobku Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak.
 3. Dodacia lehota závisí od počtu Objednávok, ktoré má spoločnosť Premium Stal v čase objednania Zákazníkom. Môže to byť od 14 do 45 pracovných dní. Doba realizácie sa dohodne individuálne s každým Zákazníkom. O dátume a čase dodania a montáže bude kupujúci informovaný telefonicky. Ak termín dodania a montáže navrhnutý Predávajúcim Zákazník neakceptuje, môže sa doba realizácie predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní.
 4. Predajným dokladom je pokladničný doklad alebo na žiadosť kupujúceho faktúra s DPH, ktorú kupujúci dostane po inštalácii.
 5. Za prípravu pozemku je zodpovedný kupujúci.

§ 10

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy na Výrobok zakúpený v internetovom Obchode premiumstal.com do 14 dní bez uvedenia dôvodu, a to príslušným vyhlásením adresovaným Predávajúcemu (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 2. V prípade odstúpenia od Zmluvy o predaji na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Spotrebiteľovi cenu zaplatenú za Tovar spolu s nákladmi na dopravu, ktoré Spotrebiteľ vynaložil pri kúpe Tovaru, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.
 4. Predávajúci vráti platby s použitím rovnakých spôsobov platby, aké spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením.
 5. Predávajúci môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane Výrobok späť alebo kým mu nebude predložený doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 6. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na spotrebiteľa:
  • ak podnikateľ v plnom rozsahu vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po dokončení služby podnikateľom stráca právo odstúpiť od zmluvy;
  • ak je predmetom plnenia neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  • ak sú predmetom plnenia veci, ktoré sú po dodaní neoddeliteľne spojené s inými vecami vzhľadom na ich povahu.
 7. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 8. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vyplýva z používania Výrobku nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.
 9. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, zašle Tovar Predávajúcemu na vlastné náklady; tieto náklady sa nevracajú.

§ 11

Reklamácia a záruka

 1. Na všetok tovar zakúpený v internetovom Obchode sa vzťahuje 24-mesačná záruka Výrobcu.
 2. Záruka na tovar, na ktorom došlo k akejkoľvek zmene alebo úprave, stráca platnosť.
 3. V prípade vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho má Zákazník právo uplatniť reklamáciu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zákonnej záruke. Ak je Zákazník Podnikateľom, zmluvné strany vylučujú zodpovednosť zo zákonnej záruky.
 4. Sťažnosť sa podáva písomne alebo elektronicky na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto pravidlách.
 5. V reklamácii sa odporúča okrem iného uviesť stručný opis vady, okolnosti (vrátane dátumu) jej vzniku, údaje o Zákazníkovi, ktorý reklamáciu podáva, a požiadavku Zákazníka týkajúcu sa vady tovaru.
 6. Originál dokladu o kúpe musí byť priložený k reklamovanému tovaru.
 7. Tovar zaslaný späť v rámci reklamačného konania je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho;
 8. Premium Stal sťažnosť posúdi a odpovie na ňu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa podania sťažnosti.

§ 12

Osobné údaje v online Obchode

 1. Predávajúci je správcom osobných údajov Zákazníkov zhromaždených prostredníctvom internetového Obchodu.
 2. Osobné údaje Zákazníkov, ktoré Správca zhromažďuje prostredníctvom Internetového Obchodu, sa zhromažďujú za účelom plnenia Kúpnej zmluvy.
 3. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v pravidlách a potrebných na uzavretie Kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzavrieť túto zmluvu.

§ 13

Záverečné ustanovenia

 1. Pravidlá sa uplatňujú od 1.7.2021.
 2. Vo veciach neupravených týmito pravidlami sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204, v znení neskorších predpisov) a iné príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Spotrebiteľ má možnosť využiť mimosúdne metódy vybavovania sťažností a prešetrovania reklamácií. Podrobné informácie v tejto súvislosti sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) advokátov spotrebiteľov.
 4. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového Obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Pravidiel zo závažných dôvodov, ako sú: zmeny zákonov, zmeny v spôsobe platby a doručovania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú uplatňovanie týchto Pravidiel. O každej zmene bude Predávajúci informovať Zákazníka minimálne 7 dní vopred.