Pravidla Online Obchodu

§ 1

Předběžná ustanovení

Tato Pravidla jsou určena Spotřebitelům a stanoví zásady a postup při uzavírání Smlouvy o Prodeji na Dálku se Spotřebitelem v Obchodě.

§ 2

Definice

 1. Pravidla: tato pravidla Obchodu.
 2. Prodávající: Brzączowice 1, 32-410 Brzączowice, NIP 6811403172, REGON 387973292.
 3. Spotřebitel: fyzická osoba, která v rámci Obchodu uzavírá s Prodávajícím smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 4. Zákazník: jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.
 5. Podnikatel s právy Spotřebitele: fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti.
 6. Obchod: internetový Obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.premiumstal.com.
 7. Objednávka: Prohlášení Zákazníka o záměru učiněné spolu s objednávkovým formulářem, jehož cílem je přímé uzavření Kupní smlouvy o prodeji výrobku (výrobků) s Prodávajícím.
 8. Objednávkový formulář: interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do Košíku a stanovením podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
 9. Produkt: konstrukce, prvky a kovové výrobky dostupné v Obchodě, které jsou předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 10. Smlouva: smlouva o poskytování Elektronických služeb Poskytovatelem služeb Zákazníkovi.
 11. Pracovní dny: dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

§ 3

Kontakt s Obchodem

 1. Adresa Prodávajícího: Brzączowice 1 19, 32-410 Brzączowice
 2. E-mailová adresa Prodávajícího: biuro@premiumstal.com
 3. Telefonní číslo Prodávajícího: +48792794900
 4. Zákazník může s Prodávajícím komunikovat na adresách a telefonních číslech uvedených v tomto odstavci.
 5. Zákazník může s Prodávajícím komunikovat telefonicky od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00.

§ 4

Obecné informace

 1. Ceny uvedené v Obchodě jsou v polských zlotých a jsou hrubé (včetně DPH).
 2. Prodejní cena nezahrnuje ukotvení zboží k zemi. Ukotvení zboží do země je dodatečně zpoplatněno a může se uskutečnit pouze na zemi připravené Zákazníkem.
 3. Konečná částka, kterou má Zákazník zaplatit, se skládá z ceny za Produkt a nákladů na dodání, o kterých bude Zákazník informován na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky.
 4. Náklady na dodání a instalaci závisí na vojvodství, tj:
  • małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie vojvodství: + 150 zł
  • opolské, lubelské, lodžské a mazovské vojvodství: + 200 zł
  • ostatní vojvodství: + 250 zł
 5. Veškeré zboží v internetovém Obchodě je zcela nové a vztahuje se na něj plná záruka výrobce.

§ 5

Pravidla pro zadání Objednávky

 1. Prodávající poskytuje následující způsoby zadávání Objednávek:
  • Na webových stránkách Obchodu na adrese www.premiumstal.com: 24/7; Objednávka se provádí vyplněním formuláře s nástroji pro konfiguraci a výběrem způsobu platby.
  • Telefonicky: na číslech uvedených v § 3.3.
  • E-mailem: na adresu biuro@premiumstal.com
 2. Přijetí Objednávky je potvrzeno zasláním e-mailu Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou v Kontaktních údajích Zákazníka. Potvrzení přijetí objednávky se rovná přijetí nabídky na uzavření Prováděcí smlouvy učiněné Zákazníkem ze strany Prodávajícího.
 3. Součástí objednávkového procesu je poskytnutí osobních údajů Zákazníka uvedených v objednávkovém formuláři, tj. jméno a příjmení, adresa pro doručení/instalaci, telefonní číslo, a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutých v průběhu objednávkového procesu zaškrtnutím příslušného políčka.

§ 6

Nabízené platební metody

 1. Pokud se Zákazník rozhodne:
  • platba převodem, elektronická platba nebo platba platební kartou – Zákazník je povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, jinak bude objednávka zrušena,
  • u objednávek nad hodnotu 5 000 zł nebo u nestandardních objednávek je vyžadována platba předem ve výši 50 % hodnoty objednávky do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, jinak bude objednávka zrušena. Zbývající částku je Zákazník povinen uhradit řidiči při instalaci.
 2. Zákazník může použít následující platební metody:
  • Platba na dobírku
  • Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího
  • Platba kreditní kartou

§ 7

Zpracování Objednávek

 1. Zboží objednané prostřednictvím internetového Obchodu je doručováno v Polské republice a do vybraných zemí Evropské unie.
 2. Dodání výrobku Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak.
 3. Doba dodání závisí na počtu objednávek, které má Premium Stal v době objednání Zákazníkem. Může se pohybovat od 14 do 45 pracovních dnů. Dodací lhůta se s každým Zákazníkem domlouvá individuálně. O datu a čase dodání a instalace bude Kupující informován telefonicky. Pokud termín dodání a instalace navržený Prodávajícím není Zákazníkem akceptován, může být dodací lhůta prodloužena o dalších 30 pracovních dnů.
 4. Prodejním dokladem je účtenka nebo na žádost Kupujícího faktura s DPH, kterou Kupující obdrží po instalaci.
 5. Za přípravu pozemku odpovídá Kupující.

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy na výrobek zakoupený v internetovém Obchodě premiumstal.com do 14 dnů bez udání důvodu, a to odpovídajícím prohlášením adresovaným Prodávajícímu (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 2. V případě odstoupení od Smlouvy o Prodeji na Dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli cenu zaplacenou za Zboží spolu s náklady na dopravu, které Spotřebitel vynaložil při koupi Zboží, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy.
 4. Prodávající vrátí platby pomocí stejných platebních metod, které Spotřebitel použil při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením.
 5. Prodávající může pozastavit vrácení peněz, dokud neobdrží výrobek zpět nebo dokud mu nebude předložen doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 6. Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na Spotřebitele:
  • pokud podnikatel zcela provedl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po dokončení služby podnikatelem ztrácí právo odstoupit od smlouvy;
  • pokud je předmětem plnění neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  • pokud jsou předmětem plnění věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.
 7. Spotřebitel je povinen vrátit Zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 8. Spotřebitel je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku používání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.
 9. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, zašle Zboží Prodávajícímu na vlastní náklady; tyto náklady se nevracejí.

§ 11

Reklamace a záruka

 1. Na veškeré zboží zakoupené v internetovém Obchodě se vztahuje 24měsíční záruka výrobce.
 2. Záruka na zboží, které bylo jakkoli pozměněno nebo upraveno, je neplatná.
 3. V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo uplatnit reklamaci podle zákonných záručních ustanovení Občanského zákoníku. Je-li Zákazník podnikatelem, vylučují smluvní strany odpovědnost z titulu zákonné záruky.
 4. Stížnost je třeba podat písemně nebo elektronicky na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Pravidlech.
 5. V reklamaci doporučujeme uvést mimo jiné stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o Zákazníkovi, který reklamaci uplatňuje, a požadavek Zákazníka týkající se vady zboží.
 6. Originál dokladu o koupi musí být přiložen ke zboží v rámci reklamace.
 7. Zboží zaslané zpět v rámci reklamačního řízení je třeba zaslat na adresu Prodávajícího;
 8. Premium Stal stížnost posoudí a odpoví na ni neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne podání stížnosti.

§ 12

Osobní údaje v internetovém Obchodě

 1. Prodávající je správcem osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového Obchodu.
 2. Osobní údaje Zákazníků shromažďované Správcem prostřednictvím Internetového Obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace Kupní smlouvy.
 3. Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech a nezbytných pro uzavření Kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.

§ 13

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla se použijí od 1.7.2021.
 2. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí obecně závazná ustanovení polského práva, zejména: Občanský zákoník, zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204, ve znění pozdějších předpisů) a další příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 3. Spotřebitel má možnost využít mimosoudního vyřizování stížností a metod šetření reklamací. Podrobné informace v tomto směru jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) Spotřebitelských advokátů.
 4. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového Obchodu se uzavírají v polském jazyce.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Pravidel ze závažných důvodů, jako jsou: změny právních předpisů, změny způsobů plateb a doručování – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění těchto Pravidel. O každé změně bude Prodávající informovat Zákazníka nejméně 7 dní předem.